Közérdekû adatok

 

 

 

 

 

 A PDF dokumentumok megtekintéséhez az ingyenesen letölthető Acrobat Reader program szükséges

K Ö Z Z É T É T E L I - L I S T A

KÖZZÉTÉTELI - EGYSÉG (ADAT)


>TÖRLÉSÁltalános közzétételi lista
I. Szervezeti, személyzeti adatok


1

Elérhetőségi adatok -Az Intézmény hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-és faxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

Letöltés

Az előző állapot törlendő

2

Szervezeti struktúra - Az Intézmény szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiLetöltés


Az előző állapot törlendő

3

Az Intézmény vezetői - Az Intézmény vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon-és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Letöltés


Az előző állapot törlendő

4

Az Intézmény felettes, illetve felügyeleti szervének az 1. pontban meghatározott adataiLetöltés


Az előző állapot 1 évig az archívumban tartásávalII. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


1

Az Intézmény alaptevékenysége, feladat­és hatásköre - A feladatot, hatáskört és alaptevékenységet meghatározó, alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Letöltés(alapító okirat)

Letöltés(jogszabályok)

Letöltés(SZMSZ)

Az előző állapot 1 évig az archívumban tartásával

2

Az Intézmény által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások. - A közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Letöltés

Az előző állapot 1 évig az archívumban tartásával

3

Az Intézmény által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Letöltés(orvos)

Letöltés(szakápolók)

Az előző állapot 1 évig az archívumban tartásával

3.1

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves felvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő myilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Fenntartott adatbázisok

4

Az Intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapítása

Letöltés

Letöltés

Az előző állapot 1 évig az archívumban tartásával

5

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Letöltés

Az előző állapot törlendő

6

Működési statisztika - Az Intézmény tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Letöltés

Az előző állapot 1 évig az archívumban tartásával

6.1

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

Letöltés

6.2

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a kozfeladatot ellátó szerv az egyik fél.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó szerződéssel a kórház nem rendelkezik.

7

Közzétételi listák - Az Intézményre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Letöltés

Az előző állapot törlendőIII. Gazdálkodási adatok


1

Költségvetési beszámolók - Az Intézmény éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Letöltés(2006)

Letöltés(2007)

Letöltés(2008)

Letöltés(2009)

Letöltés(2010)

Letöltés(2011)

Letöltés(2013)

Letöltés(2014)

Letöltés(2015)

Letöltés(2016)

Letöltés(2017)

Letöltés(2018)

A közzétételt követő 10 évig

2

Foglalkoztatottak - Az Intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Letöltés

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3

Szerződések - Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított ­ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Letöltés

A közzétételt követő 5 évig

4

Az Európai Unio támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Letöltés

Legalább 1 évig az archívumban tartásával

5

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2017. évi statisztikai összegezés

Közbeszerzési terv 2018

Legalább 1 évig az archívumban tartásával


ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉGE CIKKEK
Százéves szívgyógyászat Balatonfüreden
FÜRED TV - Könyv dr. Veress Gábor főorvosról
FÜRED TV - Száz éves a füredi szívkórház
Magyar Ápolók Napja 2017

SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYZETI ADATOK
Elérhetõség, ügyfélszolgálat
Szervezeti felépítés
Felügyeleti szerv
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézeti rendje

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
Intézetünk fontosabb szabályozói
Alapító okirat
SZMSZ
Az intézetre vonatkozó fontosabb jogszabályok
Az intézmény minőségpolitikája
Kórházi Felügyelõ Tanács
Kórházi Betegjogi képviselõ
Intézetünk feladata és tevékenysége
Szolgáltatásaink igénybevételének rendje
Beutalás kardiológiai rehabilitációra
Beutaló formanyomtatvány
Árszabályzat
A köfeladatot ellátó szerv által fenntartott nyílvántartások
Az Állami Szívkórház nyílvános kiadványai, publikációk
Közlemények
Módszertani levelek
Esélyegyenlőség, regionális, sürgősségi és progresszív kardiólógiai betegellátás
1.------s
1.------s
Az Állami Szívkórház által kiírt pályázatok
Állás és egyéb pályázatok
» Orvos
» Szakápolók
Pályázatok eredménye, indoklása
Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok

GAZDÁLKODÁSI ADATOK
ÁTADÁS - ÁTVÉTELI dokumentum 2010.04.30
Intézeti költségvetés
Költségvetés 2018
Költségvetés 2017
Költségvetés 2016
Költségvetés 2015
Költségvetés 2014
Költségvetés 2013
Költségvetés 2012
Költségvetés 2011
Költségvetés 2010
Költségvetés 2009
Költségvetés 2008
Költségvetés 2007
Intézeti beszámolók
BESZÁMOLÓ 2017
BESZÁMOLÓ 2015
BESZÁMOLÓ 2014
BESZÁMOLÓ 2013
BESZÁMOLÓ 2011
BESZÁMOLÓ 2010
BESZÁMOLÓ 2009
BESZÁMOLÓ 2008
BESZÁMOLÓ 2007
BESZÁMOLÓ 2006
Intézményi létszám, illetmény és egyéb juttatások
Állami Szívkórházban foglalkoztatottak létszáma és munkabére
Az államháztartás pénzeszközeivel, vagyonával történõ gazdálkodás
Nettó 5 millió FT-ot elérõ szerzõdéskötések
Közbeszerzés dokumentumok
Közbeszerzési szabályzat 2016
Közbeszerzési terv 2017
Közbeszerzések
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0006
TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0016 SAJTÓKÖZLEMÉNY
Siemens szerződés
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
Éves statisztikai összegzés 2015.
Éves statisztikai összegzés 2015.11.01. után
Éves összesített közbeszerzés tervek
Előzetes vitarendezés és jogorvoslati eljárás dokumentumai
Nyertes pályázókkal kötött szerződések
Éves statisztikai összegzés
K-3/2017 - EFOP2.2.18-17 azonosító jelű - Egységes betegazonosító rendszer bevezetése érdekében szükséges eszközök és liszenszek beszerzése
Ajánlati felhívás (PDF)
Dokumentáció (DOCX)
Tetőszigetelés, ablakcsere
Tetőszigetelés hőtechnika (PDF)
Tetőszigetelés tervezői nyilatkozat (PDF)
Tetőszigetelés árazatlan költségvetés (XLSX)
Tetőszigetelés műszaki leírás (PDF)
Tetőszigetelés tervdokumentáció (PDF)
Nyílászáró műszaki leírás (DOC)
Nyilászáró konszignáció (PDF)
Nyilászáró árazatlan költségvetés (XLS)
Dokumentáció (PDF)
Felhívás (PDF)
Szerződés tetőfelújítás (DOCX)
Szerződés nyilászáró csere (DOCX)
Higiénia beszerzés
Ajánlati felhívás (DOCX)
Dokumentáció (DOCX)
Tájékoztatás (PDF)
Árubeszerzések K-1/2017(Élelmezés)
Ajánlati felhívás
Dokumentáció (PDF)
Dokumentáció (DOCX)
Hiánypótlás (PDF)
Felvilágosításkérés 04.04.(PDF)
Kérdés-válaSZ 02.06 (PDF)
Tájékoztatás közbenső döntesről 04.27 (PDF)
Hiánypótlás 05.21 (PDF)
Bradimpex marhahús (PDF)
Bradimpex sertéshús (PDF)
Bradimpex szárnyas (PDF)
Budmark tészta (PDF)
Funkcio fűstölt (PDF)
Halker mirelit (PDF)
Mestar Tsa. tojás (PDF)
Mortak Fruit gyümölcs (PDF)
Mortak Fruit savanyúsag (PDF)
Pékmester sütemény (PDF)
Pékmester sütőipar (PDF)
Siófriss tej (PDF)
Aggregátor tender
Ajánlati felhívás
Dokumentáció
Dokumentáció (*.RAR)
Hp.felkérés 02.18 (PDF)
Kérdés-válasz kiküldött 01.21(PDF)
Tájékoztatás ajánlati kötöttség hosszabbításáról (PDF)
Összegzés (PDF)
Gyógyszer tender 2016 - K-1/62016
Gyógyszer közbeszerzés - dokumentáció módosított
Dokumentáció
Kérdés - válasz
Gyógyszer közbeszerzés - dokumentáció módosított
Dokumentáció
Kérdés - válasz
Dokumentáció (*.ZIP)
Haemodinamikai fogyóanyagok tender - K-2/2016
Dokumentáció módosított 1 (PDF)
Dokumentáció módosított 1 (DOCX)
Igazolás (DOCX)
Fogyóanyagok dokumentáció (PDF)
B.Braun szerződés (PDF)
Biomedica szerződés (PDF)
Biotronic szerződés (PDF)
CID szerződés (PDF)
Elektro Oxigen szerződés (PDF)
Johnson szerződés (PDF)
Medline Kft. szerződés (PDF)
Medlines szerződés (PDF)
Medtech szerződés (PDF)
Molnlycke szerződés (PDF)
Novomed szerződés (PDF)
Premier G.Med Cardio szerződés (PDF)
Premier G.Med szerződés (PDF)
Sutura szerződés (PDF)
Twinmed Kft. szerződés (PDF)
Vascular Venture Kft. szerződés (PDF)
Élelmezés tender - K-3/2016
Élelmezés - dokumentáció
Felhívás
Táblázat ajánlattevõknek
Hiánypótlás
Budmárk Kft vitarendezési kérelem
Orvosi-gép mũszer tender - K-5/2016
Dokumentáció módosított 1 (PDF)
Dokumentáció módosított 1 (DOCX)
Felhívás módosított 1 (PDF)
Felhívás módosított 1 (DOCX)
Radiológiai PACS rendszer tender - K-4/2016
Dokumentáció módosított 1 (PDF)
Dokumentáció módosított 1 (DOC)
Felhívás módosított 1 (PDF)
Felhívás módosított 1 (DOCX)
Építészeti tender - K-6/2016
Dokumentáció (AF+AD) módosított 2 (PDF)
Dokumentáció (AF+AD) (DOC)
Dokumentáció (AF+AD) módosított 2 (PDF)
Dokumentáció (AF+AD) (DOC)
Felhívás
Dokumentáció (*.ZIP)
HC vállalkozási szerződés
Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató 2018.10.01